top of page

Licenční podmínky SW

 

1 Výklad pojmů

 

1.1 „Softwarový produkt“ zahrnuje software (tj. soubor programového vybavení pro správu energií), který se skládá z těchto částí:

a. konfigurátor řídící jednotky (PLC),

b. ovládací aplikace (web, iOS, Android),

c. doplňkové cloudové služby zajišťující: zabezpečený vzdálený přístup k PLC, ukládání sledovaných hodnot, zasílání upozornění, správu uživatelských oprávnění, scény a vizualizace,

d. dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě.

 

1.2 „Projekt“ znamená soubor zařízení a služeb, které jsou řízeny jedním nebo více PLC v rámci objektů a prostor koncového uživatele

 

1.3 „Aktivace Softwarového produktu“ znamená první instalaci Softwarového produktu do řídící jednotky (PLC)

 

1.4 „Kupní smlouva“ označuje kupní smlouvu uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím vztahující se ke konkrétnímu projektu

 

2 Licence

 

2.1 Licence podle těchto Licenčních podmínek neopravňuje Kupujícího k jakémukoli jinému nakládání se Softwarovým Produktem, než je upraveno těmito Licenčními podmínkami nebo než vyplývá z platných právních předpisů. 

 

2.2 Tyto Licenční podmínky ruší veškerá případná předchozí licenční ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím týkající se Softwarového produktu.

 

2.3 Na základě těchto Licenčních podmínek se udělují následující práva: Softwarový produkt může Kupující instalovat, spouštět či jiným způsobem užívat, a to pro konkrétní Projekt, k jakému je mu poskytnuta licence. Kupující není oprávněn jakkoliv do Softwarového produktu zasahovat nebo jej rozšiřovat, rozmnožovat či jinak s ním nakládat. 

 

2.4 V okamžiku Aktivace Softwarového produktu jsou Kupujícímu udělena licenční práva k užívání dle těchto Licenčních podmínek. V Softwarovém Produktu jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití Softwarového produktu bez licence. Prodávající použije tyto prostředky k potvrzení, že Kupující užívá legálně licencovanou kopii Softwarového produktu. Softwarový produktu může pro svůj provoz vyžadovat občasné spojení s licenčním serverem Prodávajícího pro účely ověření legálnosti použití licence.

 

2.5 Licence opravňuje Kupujícího instalovat a spouštět jednu verzi Softwarového produktu do PLC, a to pouze pro konkrétní Projekt. Licence rovněž opravňuje Kupujícího po dobu 12 měsíců od Aktivace Softwarového produktu bezplatně modifikovat a generovat program pro řídící jednotku pomocí konfigurátoru. 

2.6 Pro systémy EMS platí: Zakoupením licence získává Kupující nárok na bezplatnou modifikaci a generování programu pro řídící jednotku k danému projektu, pomocí konfigurátoru po dobu 12 měsíců od Aktivace Softwarového produktu. Po uplynutí této lhůty nebude možné v konfigurátoru modifikovat (přidávat do systému nová zařízení atd.) a následně generovat nový program pro řídící jednotku. Tuto možnost lze kdykoliv obnovit na období dalších 12 měsíců uhrazením částky odpovídající 20 % z Kupní ceny za licence Kupujícím. Pokud se Kupující rozhodne této možnosti nevyužít, bude řídící jednotka nadále fungovat v režimu posledního nastavení po neomezenou dobu. Nebude však možné provádět modifikace (přidávat do systému nová zařízení atd.) a generovat nový program pro řídící jednotku pomocí konfigurátoru. Ovládací aplikace a cloudové služby tímto ustanovením nejsou dotčeny. 

 

2.7 Ovládací aplikaci, která je součástí Softwarového produktu, je Kupující oprávněn instalovat a užívat na neomezeném počtu zařízení po neomezenou dobu.

 

2.8 Cloudové služby jsou Kupujícímu dostupné pouze v případě, že si tuto službu samostatně objedná a uhradí. 

 

2.9 Kupující nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Softwarový produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Softwarového produktu, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení Softwarového produktu s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Prodávajícího. O těchto znalostech je Kupující povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám. 

 

2.10 Všechna práva, která nejsou Kupujícímu těmito Licenčními podmínkami udělena, jsou vyhrazena Prodávajícímu. Licence je poskytnuta jako nevýhradní. 

 

2.11 Kupující smí udělit Podlicenci, tj. poskytnout oprávnění tvořící součást licence ke konkrétnímu projektu třetí osobě (Podlicencát), pouze po předchozím souhlasu Prodávajícího a za obchodních podmínek stanovených Prodávajícím, vždy však platí, že Podlicencát bude vázán veškerými omezeními a povinnostmi Kupujícího licence, které přijetím sublicence automaticky přijímá, jinak na něho Podlicence nepřechází. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím Podlicence bez nároku na další úplatu v případě, kdy Kupující je implementačním partnerem Prodávajícího instalujícím Softwarový produkt v objektech a prostorách koncového uživatele a má zájem podlicencovat licenci k tomuto konkrétnímu Projektu na Podlicencáta, kterým je konečný uživatel – vlastník objektů a prostor. 

 

3 Záruční podmínky

 

3.1 Prodávající odpovídá za to, že se Softwarový produkt shoduje ve svých podstatných aspektech s funkčními vlastnostmi specifikovanými v uživatelské dokumentaci dodané spolu se Softwarovým produktem. Kupující je povinen se s uživatelskou dokumentací seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí oproti uživatelské dokumentaci se nepovažuje za vadu a Kupujícímu nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Kupní smlouvy. 

 

3.2 Prodávající odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu.

 

3.3 Prodávající neodpovídá za vady starších verzí Softwarového produktu, ani za jejich případnou nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. Prodávající není povinen provádět technickou podporu, vývoj ani údržbu starších verzí Softwarového produktu. 

 

3.4 Místem uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího. 

3.5 Nároky ze záruky Softwarového produktu nevzniknou, pokud byla vada Softwarového produktu způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru nebo počítačovými viry, nebo v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování Softwarového produktu. Za vadu Softwarového produktu nelze označit skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardwaru, který nebyl součástí Produktů pro konkrétní projekt dle platné Kupní Smlouvy. Prodávající neodpovídá za správnou funkci Softwarového produktu v případě, že je provozován na chybně konfigurovaném počítači/hardware či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. 

Záruka se nevztahuje na bezúplatně distribuované verze Softwarového produktu.

 

4 Odpovědnost za škody

 

4.1 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli škody či újmy, (včetně majetkové i nemajetkové újmy, nepřímých či následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití Softwarového produktu, a to i v případě, že byl Prodávající označen jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk Kupujícího. 

 

4.2 V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Prodávajícího nebo jakkoli jinak v souvislosti se Softwarovým Produktem nepřevýší Kupní cenu za Licence definovanou v Kupní smlouvě a zaplacenou Kupujícím.

 

5 Osobní údaje

 

5.1 Prodávající je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Kupujícího, nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy a její realizaci. Podpisem či potvrzením Předávacího protokolu při instalaci produktu a/nebo aktivací Softwarového produktu uděluje Kupující souhlas k tomu, aby Prodávající zpracoval osobní údaje Kupujícího, jakož i údaje o plnění závazků Prodávajícího z Kupní smlouvy, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytl subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Kupující byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. 

 

5.2 Jakékoliv technické informace, které Kupující poskytne Prodávajícímu v rámci poskytování služeb dle Kupní smlouvy a těchto Licenčních podmínek mohou být Prodávajícím použity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou těch informací, které jsou písemně označeny jako „důvěrné“. Prodávající nebude tyto technické informace používat způsobem, který by Kupujícího identifikoval. Informace Kupujícím písemně označené za důvěrné budou Prodávajícím použity výhradně pro služby odborné pomoci Kupujícímu. 

 

6 Závěrečná ustanovení

 

6.1 Veškeré písemnosti určené Prodávajícímu v souvislosti s těmito Licenčními podmínkami je Kupující povinen posílat výhradně na adresu sídla Prodávajícího.

Pokud se ukáže, že některé z ustanovení těchto Licenčních podmínek je neplatné, či neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná.

bottom of page