top of page

​Řízení FV výroben

Připojení výrobny nad 100 kW je podmíněno začleněním do monitoringu provozovatele distribuční soustavy. Zároveň je distributor oprávněn ve stavu nouze řídit výkon a další parametry za účelem stabilizace distribuční a přenosové sítě

RTU s cenovou funkcí

Solar Panels

Dispečerské řízení

Inovativní řešení pro monitorování a efektivní řízení fotovoltaických elektráren provozovateli distribuční soustavy. Výhodou řešení je cenové funkce, která zamezí dodávce energie do distribuční soustavy při jejich záporných prodejních cenách.

Rezervovaný výkon

Řízení výkonu fotovoltaických elektráren omezuje výkon FVE tak, aby nedošlo k překročení sjednaného maximálního rezervovaného výkonu. To chrání naše klienty před nežádoucími náklady za překročení těchto limitů.

Kogenerační jednotky 

Obdobná situace je i u dalších výroben a nejrozšířenější po FVE jsou kogenerační jednotky. Vzhledem k odlišnému průběhu řízení výkonu se předávají mírně odlišné signály a povely, než je tomu u FVE dispečerského řízení.

RTU & EMS

Řízení výroben (FVE) nemusí probíhat pouze na základě požadavku distribuce, ale i podle prodejní ceny elektrické energie. Při přebytku energie dochází k poklesu hodinové prodejní ceny až do záporných hodnot. V tomto okamžiku je vhodné zajistit spotřebu vyrobené energie nebo snížení výkonu FVE tak, aby nedocházelo k přetokům do distribuční soustavy a dodatečným nákladům v podobě prodejů za záporné ceny energie.  

Výhoda FV Managementu spočívá v možnosti snadného rozšíření na plnohodnotný podnikový systém EMS. 

bottom of page